Clingme Happy Sharing

Clingme vui mừng mang đến cho bạn chương trình "Clingme Happy Sharing"-Chia sẻ với bạn bè "Mã quà tặng" của bạn.

Mỗi người được bạn giới thiệu sử dụng Clingme và cash-back đạt 50,000 VND, bạn sẽ được tặng 50,000 credit trong tài khoản. Người được bạn giới thiệu cũng nhận được 50,000 credit

Số tiền trong tài khoản Credit có thể được chuyển đổi thành tiền mặt khi nhận Cashback.

FAQ:

1. Nếu có nhiều người cùng nhập "Mã quà tặng" của tôi thì sao?

Chương trình "Clingme Happy Sharing" không giới hạn số người sử dụng mã quà tặng.Vì vậy, bạn có thể mời hàng trăm bạn bè và nhận Credit tương ứng với số người cài đặt Clingme và sử dụng mã của bạn.

Với 10 người, bạn có thể nhận 500,000 credit; 100 người, bạn có thể nhận 5,000,000 credit.

2. Làm cách nào để nhận được tiền từ chia sẻ "Mã quà tặng"?

Số tiền bạn có từ việc chia sẻ sẽ chuyển vào Clingme Credit và sẽ nhận được tiền sau khi giao dịch Cashback của bạn thành công.

Nếu chỉ chia sẻ "Mã quà tặng" mà không sử dụng chương trình Cashback, bạn sẽ không thể rút tiền từ tài khoản Credit.

Bạn có thể tìm hiểu thêm vể chương trình Clingme Creadit tại đây
Bạn có thể tìm hiểu thêm vể chương trình Cashback tại đây

3. Điều kiện sử dụng tài khoản Credit.

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản Credit sau khi giao dịch Cashback được xác nhận thành công.

Số tiền rút mỗi lần từ tài khoản Credit không lớn hơn số tiền bạn đang có trong tài khoản Cashout.

Ví dụ: Bạn có 1 triệu đồng trong tài khoản Cashout và 3 triệu Clingme Credit.
Bạn sẽ được nhận tối đa 2 triệu tiền mặt : 1 triệu từ tài khoản Cashout và 1 triệu từ tài khoản Credit được quy đổi.

2 triệu còn lại trong tài khoản Credit sẽ được quy đổi trong các lần Cashout tiếp theo.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách Credit tại đây